สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมทางไกล ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมทางไกล ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบ Vedio conference จาก สพฐ. โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.ได้มอบนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งแจ้งข้อราชการและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกที่ 2 เพื่อให้ได้รับทราบและถือปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) อย่างเคร่งครัด