ประชุมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้      นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัดรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3/2564 เพื่อรับชมวิธีการและรับทราบนโยบาย จาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. พร้อมแจ้งข้อราชการ 2 ประเด็นดังนี้ 1. การเปิดเรียนตามปกติให้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และมาตรการของ ศบค.แต่ละจังหวัด 2. การวัดและประเมินผลการเรียน ให้ปฏิบัติตามแต่ละบริบทของแต่ละโรงเรียนในช่วงการเรียนการสอนในสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covifd-19) โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้ปฏิบัติตนตามมาตรการของ ศบค.จังหวัดโดยเคร่งครัด