ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นางนงเยาว์ เลิงนิสสัย ผอ. กลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง (Video Conference) ทั้งนี้ เพื่อทราบนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยมีการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อให้สามารถบริหารในทุกด้านของการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน 3 ลักษณะ ได้แก่ การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง (Video Conference)