สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับชมรายการพุูธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 4/2564

นที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นางสรินทรา ประยงค์เพชร ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ นางศุภลักษณ์ ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 4/2564 เพื่อรับชมวิธีการและรับทราบนโยบายจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. โดยผู้เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ได้ปฏิบัติตนตามมาตรการของ ศบค.จังหวัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)โดยเคร่งครัด