กิจกรรมออกศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านโคกงาม โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา และโรงเรียนบ้านหนองไฮ

วันที่ 27 มกราคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง                             ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านโคกงาม โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา และโรงเรียนบ้านหนองไฮ ในการนี้ นายวิจิตร นารอง ได้มอบนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมรับฟังปัญหาของทางโรงเรียนเพื่อวางแผนช่วยเหลือและให้กำลังใจครูผู้สอน นักเรียน รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ให้สถานศึกษาได้รับทราบ พร้อมนี้ ได้ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโรงเรียนในเครือข่ายต่อไป