โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่าน Application Zoom

วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา13.00 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2                     มอบหมายให้ นางจินตนา คงสิม นายวาทิศ สอนกอง และนางเทียนทอง ประทีปเมือง ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่าน Application Zoom โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ให้นโยบายส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ในโรงเรียน คุณค่าของพระพุทธศาสนาต่อการดำเนินชีวิตของครูและนักเรียน ซึ่งแผนการดำเนินงานแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.การพัฒนาโรงเรียน 2.ครู 3.นักเรียน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ได้ครองตนภายใต้วิถีพุทธตามหลักไตรสิกขา