ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team)และคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน

วันที่ 28 มกราคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา ฐานสมบัติ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางสาวจิราพร เสตะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) และคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องผู้อำนวยการ สพม. เขต 31โดยมี นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.เขต 31 เป็นประธานกรรมการ นายสมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นกรรมการ และนายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ เพื่อร่วมหาแนวทางในการดำเนินงานต่อไป