กิจกรรมแนะนำด้านการเงิน การบัญชี พัสดุโรงเรียน โครงการอาหารกลางวันและค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน

วันที่ 27 มกราคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายพงศกร ธนทรัพย์พล                       ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะ ได้ออกตรวจสอบ ติดตาม และแนะนำด้านการเงิน การบัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา โครงการอาหารกลางวันและค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ณ โรงเรียนหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ