สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุม ก.ต.ป.น.ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เลขาคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้เพื่อร่วมวางแผนสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการนำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มากำหนดเป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหาร และการดำเนินการของสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ต่อไป