สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกประเมินการปฏิบัติงานของ ผอ.รร.

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประกอบด้วย นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายมนตรี แก้วกำมา ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสังเวียน ทองงาม ผอ.รร.บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการและเลขานุการ และนางสาวจิราภรณ์ เสตะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ ออกประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี อำเภอเกษตรสมบูรณ์ โดยได้รับการต้อนรับจาก นายไพวัลย์ คงโนนกอก ผอ.รร. และคณะครูอย่างดียิ่ง