วางแผนจัดทำ MOU ขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาทางไกลฯ(DLTV)

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2        มอบหมายให้ นางศุภลักษณ์ ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และคณะ ร่วมหารือกับผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ เพื่อร่วมวางแผนการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดูแลรักษา ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยมี นายธรรมนูญ ทองจันทร์ และ นายสุริยพงค์ อึ้งประสูตร รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ และคณะ ให้การต้อนรับ

หลังจากนั้น เวลา 13.00 น. ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเที่ยม (DLTV) และซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเที่ยมของโรงเรียนบ้านโนนคูณ อำเภอแก้งคร้อ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยได้การต้อนรับจากคณะครู นักเรียน อย่างดียิ่ง