สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผน ปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และบริบทของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม