สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนาการสอน

นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพัตรา อุตรนคร และนางกิติมา สมวงษา ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา สำหรับครูที่ผ่านการอบรมโปรแกรมเพศวิถีแบบออนไลน์ รุ่นที่ 3 จำนวน 25 คน ในระหว่างวันที่ 2-15 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษาออนไลน์ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๕ และ ๖ และกฏกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น       พ.ศ ๒๕๖๑ ซึ่งครูที่จบหลักสูตรนี้สามารถนำชั่วโมงที่ได้เรียนรู้ไปบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพ หรือการทำวิทยฐานะได้ สนใจลงทะเบียนเรียนได้ที่ www.cse-elearning.or.th