สพป.ชย 2 ประเมินประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง             ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประกอบด้วย นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประธานกรรมการ พร้อมด้วย      นายมนตรี แก้วกำมา ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสังเวียน ทองงาม ผอ.ร.ร.บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการและเลขานุการ และนางสาวจิราภรณ์ เสตะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ ออกประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ โดยได้รับการต้อนรับจาก 1.นายปิยะนัฏ เดิมกะยอม ผอ.ร.ร. บ้านตลาดอุดมวิทย์                       2.นางนงนุช เอกทัศน์ ผอ.ร.ร.บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา และ 3.นายพุทธพงศ์ หลักคำ ผอ.ร.ร.บ้านโนนหินแร่ ทั้งนี้ ได้รับการต้อนรับจากคณะครูและนักเรียน อย่างดียิ่ง