สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประเมินผลสัมฤทธิ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 รอบ 1 ปี ประกอบด้วย นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายมนตรี แก้วกำมา ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสังเวียน ทองงาม ผอ.ร.ร.บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการและเลขานุการ และนางสาวจิราภรณ์ เสตะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ ออกประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1. นายจิระพันธ์ นาเจริญ ผอ.ร.ร.บ้านโนนสะอาด 2. นางสาวสกุณา วิเศษพงษ์ ผอ.ร.ร.บ้านดงเมย และ 3. นายเจริญ จำปางาม ผอ.ร.ร.บ้านหนองขาม ณ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อำเภอบ้านแท่น โดยได้รับการต้อนรับจากคณะครูและนักเรียน อย่างดียิ่ง