สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 รอบ 1 ปี ประกอบด้วย นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายละมร สิงห์ชัยภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายอาณัติ ราชโสม ผอ.ร.ร.บ้านแดงสว่าง กรรมการและเลขานุการ และ               นางสาวจิราภรณ์ เสตะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ ออกประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านขามป้อม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ โดยได้รับการต้อนรับจากคณะครูและนักเรียน อย่างดียิ่ง