สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง              ผู้อำนวยการ สถานศึกษา ครั้งที่ 2 รอบ 1 ปี ประกอบด้วย นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายละมร สิงห์ชัยภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายอาณัติ ราชโสม ผอ.ร.ร.บ้านแดงสว่าง กรรมการและเลขานุการ และนางสาวจิราภรณ์ เสตะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ ออกประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1. นายมนัส เกตุขุนทด ผอ.ร.ร.บ้านดงใต้ 2. นายสุวิทย์ สอนชัยภูมิ ผอ.ร.ร.บ้านห้วยทรายทอง 3. นางสาวทิชา ทวีเงิน ผอ.ร.ร.บ้านโนนโจด ณ โรงเรียนบ้านดงใต้ อำเภอคอนสาร โดยได้รับการต้อนรับจากคณะครูและนักเรียน อย่างดียิ่ง