หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกติดตาม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำด้านการเงินและบัญชีให้กับโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายพงศกร ธนทรัพย์พล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะ  ได้ออกตรวจสอบ ติดตาม และแนะนำด้านการเงินการบัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา โครงการอาหารกลางวันและค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านหนองเม็กพัฒนา อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายนาวา ทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง