สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันนี้ (9 มีนาคม 2564) เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นางสาวอรวรรณ แซ่โอ้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบงานตรวจราชการ ร่วมให้การต้อนรับ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ซึ่งลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ เพื่อตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 นโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน(Agenda Based)และ การตรวจราชการกรณีพิเศษเพื่อกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) โรงเรียนบ้านเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ และโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จังหวัดชัยภูมิ