สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกนิเทศ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด

   วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายมนัสเจียม ภูเขียว ผอ.สพป.ชย.เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ โรงเรียนในกลุ่มตำบลโคกกุง จำนวน 4 โรงเรียน   คือ ร.ร.บ้านตลุกหิน ร.ร.บ้านหนองแวง ร.ร.บ้านโปร่งสังข์ ร.ร.บ้านหนองม่วงบำรุง และกลุ่มตำบลหนองไผ่ คือโรงเรียนบ้านหนองแก-หนองโน อำเภอแก้งคร้อ ทั้งนี้ นายวิจิตร นารอง ได้มอบนโยบาย พร้อมทั้งตรวจสภาพอาคารสถานที่ ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ พร้อมทั้งให้กำลังใจ โดยมีผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี