สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมการศึกษาสภาพปัจจุบันและความเหมาะสมในการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

     วันนี้ (25 มีนาคม 2564) นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และคณะ ร่วมประชุมการศึกษาสภาพปัจจุบันและความเหมาะสมในการจัดการ ศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา   ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายนิธิศ ภู่ชัย รอง ผอ.สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงแนวทาง     และข้อจำกัดการดำเนินงานในสภาพปัจจุบันของสำนักงานเขตฯและสถานศึกษา ตลอดจนการนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการกำหนดนโยบายแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้อง และเหมาะสม ลดความซ้ำซ้อน    ลดภาระการรายงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง และสะท้อนผล   ได้ตามสภาพจริงของพื้นที่ได้มากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษา ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ณ ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต 1