สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตรวจสภาพความเสียหายอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา

วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางนงเยาว์ เลิงนิสสัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายวรรณพล เหมือนพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ออกตรวจสภาพความเสียหายอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น  ของของโรงเรียนชัยชุมพลวิทยา ซึ่งประสบภัยธรรมชาติ(วาตภัย) โดยได้รับการต้อนรับและให้ข้อมูลจาก นางสาวช่อผกา ผลภิญโญ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูอย่างดียิ่ง ทั้งนี้ จะได้นำข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ประสบภัยธรรมชาติของโรงเรียนต่อไป