สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone ในจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งรับผิดชอบ การบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone ในจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้ เพื่อวางแผนการดำเนินงานและกำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาความเหมาะสมและความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ในการนี้ นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นางนงเยาว์ เลิงนิสสัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวสุกัญญา ธุนันทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนและ นายชัยณรงค์ บรรลังเดช ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้