สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกตรวจและประเมินราคากลางอาคารเรียน อาคารประกอบที่ขอรื้อถอน

วันที่ 22 เมษายน 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ออกตรวจและประเมินราคากลางอาคารเรียน อาคารประกอบที่ขอรื้อถอน จำนวน 5 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) ขอรื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง จำนวน 1 หลัง 2.โ่รงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) ขอรื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง จำนวน 1 หลัง 3.โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ ขอรื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนเตี้ย จำนวน 1 หลัง 4.โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) ขอรื้อถอนส้วมแบบ สปช.601/26 จำนวน 2 หลัง และ 5. โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) ขอรื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง จำนวน 1 หลัง เพื่อให้เหมาะสมกับคุณภาพและราคา เนื่องจากอาคารเรียนอาคารประกอบมีสภาพชำรุดและก่อสร้างมานานเกิน 25 ปี ทั้งนี้วัสดุที่ได้จากการรื้อถอนจะประมูลขายส่งเป็นรายได้ของกรมธนารักษ์ต่อไป