ประกาศการขายทอดตลาดอาคารเรียน

ผู้มีความประสงค์จะเข้าร่วมประมูล สามรถลงทะเบียน ผ่าน https://forms.gle/YpVMB3REaABRY4qj6 ตั้งแต่วันที่  ๓๑  เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๑๐  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา  ๐๘.๓๐ น.ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้ที่ไม่ลงทะเบียนจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประมูลและวันกำหนดการขายทอดตลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ จะแจ้งให้ทราบหลังจากสาธารณสุขอำเภอภูเขียว อนุญาตให้ดำเนินการได้ เนื่องจากการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ