เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กรทอนิกส์ (e-bidding)

การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามระดัยบก่อประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2