ประกาศโรงเรียนบ้านหลุบค่าย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉใต้ถุนสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านหลุบค่าย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉใต้ถุนสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)