ภารกิจ บทบาทและหน้าที่

ภารกิจ บทบาทและหน้าที่

คำสั่งมอบรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่แทน

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบศูนย์เครือข่ายอำเภอ

คำสั่งมอบหมายหน้าที่บุคลากรภายใน