ภารกิจ บทบาทและหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คำสั่งมมอบอำนาจในการสั่งการแทน ผอ.เขตฯ

คำสั่งมอบ รอง ผอ.สพป.ปฏิบัติราชการแทน

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบนิเทศฯ