กิจกรรมออกศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการจัดการเรียน การสอนของโรงเรียนบ้านระหัดและโรงเรียนบ้านขามป้อม

วันที่ 28 มกราคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ               รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และ คณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการจัดการเรียน การสอนของโรงเรียนบ้านระหัดและโรงเรียนบ้านขามป้อม ในการนี้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ ได้มอบนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมรับฟังปัญหาของทางโรงเรียนเพื่อวางแผนช่วยเหลือและให้กำลังใจครูผู้สอน นักเรียน รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ให้สถานศึกษา ได้รับทราบ พร้อมนี้ ได้ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโรงเรียนในเครือข่ายต่อไป