การประเมิณโครงการพัฒนาการเรียนรู้การสอนแบบ Active Learning

โรงเรียน บ้านน้ำพุหินลาด

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

โดย

ธมญณรรษฆ์ สิริเศรษฐเมธี
Thamonyanut Sirisetthamethi