กิจกรรมและผลงาน สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ร่วมแสดงความยินดีและร่วมถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ที่ได้รับโล่ห์รางวัลเกียรติคุณ

27 มิถุนายน 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

27 มิถุนายน 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 2  การประชุมจัดทำข้อตกลงความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2/2565

27 มิถุนายน 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุนกิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565

23 มิถุนายน 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ประชุมกำหนดการการเตรียมความพร้อมก่อนจัดกิจกรรม โครงการค่าย“เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”

22 มิถุนายน 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วันที่ 2 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง

22 มิถุนายน 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ลงพื้นที่ตรวจสอบภายในและติดตาม แนะนำสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2565  

22 มิถุนายน 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ร่วมอบรมโครงการขับเคลื่อน การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   

22 มิถุนายน 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบภายในและติดตาม แนะนำสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2565

21 มิถุนายน 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

21 มิถุนายน 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดการอบรมพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางพหุปัญญา   

21 มิถุนายน 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดการอบรมการกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศวัดแววความสามารถพิเศษ

20 มิถุนายน 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์ฯ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (วPA)    

19 มิถุนายน 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 การจัดการอบรมการใช้เทคโนโลยี เพื่อการศึกษา การทำแบบรายงานผลการเรียน ขั้นเทพ ด้วย Microsoft Excel  

18 มิถุนายน 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์ฯ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (วPA)    

18 มิถุนายน 2565

previous arrow
next arrow
Slider

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รวมจดหมายข่าว CPM2

คลังสื่อ

E-BOOK