หน้าแรก

กิจกรรมและผลงาน สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดอบรมออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

17 กันยายน 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งนาเลาและตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร

16 กันยายน 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดงบังและตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร

16 กันยายน 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและตรวจสอบความเสียหายของอาคารเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ที่ประสบวาตภัย

16 กันยายน 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตัดสินการประกวดคลิปสั้น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด ในภาวะวิกฤตโควิด-19”

15 กันยายน 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เตรียมความพร้อมจัดอบรมออนไลน์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

15 กันยายน 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบรางวัลประกวดผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วย DLTV และรางวัลทรงคุณค่าอื่นๆ

15 กันยายน 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

15 กันยายน 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตัดสินประกวดคลิปสั้น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2564 ภายใต้หัวข้อการประกวด “ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ และดื่มสุรา”

14 กันยายน 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการจัดประสบการณ์บูรณาการทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 ระดับการศึกษาปฐมวัย

14 กันยายน 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประเภทผู้บริหาร

13 กันยายน 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบทุนการศึกษา กองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา ให้กับนักเรียนในสังกัด จำนวน 150 ทุน

13 กันยายน 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 การประชุมพี่เลี้ยงเด็กพิการ

13 กันยายน 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโนนคูณ

9 กันยายน 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลดงกลางและดงบัง

9 กันยายน 2564

previous arrow
next arrow
Slider

แผนดำเนินงานประจำปี 2564

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานแผนฯ รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับ ติดตามแผนรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2563

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ข้อมูล สถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานความพึงพอใจ เขตฯ

สรุปผลความพึงพอใจ กลุ่มนิเทศ

E-Service

E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 64

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน พ.ศ.2564

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 63

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ปี 64

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือน พ.ศ. 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 63

รายงานผลการพัฒนาทรัพยากร ปี 2563

แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางการร้องเรียน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากช่องทางต่างๆ

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการประเมิน ITA เขตพื้นที ปี 2563

รายงานผลการดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ โรงเรียนสุจริต ปี 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารงานบุคคล

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประกาศ

จัดซื้อ – จัดจ้าง

รวมจดหมายข่าว CPM2

คลังสื่อ

E-BOOK

ข่าวส่วนกลาง

ข่าวการศึกษา