กิจกรรมและผลงาน สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565

28 มกราคม 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการร่างคุณลักษณะเฉพาะ( TOR ) ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565

28 มกราคม 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ DLTV

26 มกราคม 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2565

26 มกราคม 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 แสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับรางวัลพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2564

25 มกราคม 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 แสดงความยินดีกับข้าราชการครูได้รับรางวัลครูดีใจดวงใจ ครั้งที่ 19 ปี 2565

24 มกราคม 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมทางไกลเพื่อพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสถานะผู้นําเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(eMENSCR)

21 มกราคม 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่ สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

20 มกราคม 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลซักซ้อมแนวทางการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564

19 มกราคม 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย MOE Safety Center

19 มกราคม 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2565

18 มกราคม 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรมออนไลน์ระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง (ระบบ Digital Pension)

18 มกราคม 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย MOE Safety Center เขตตรวจราชการที่ 2 (ระยะที่ 2)

17 มกราคม 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับมอบกิ่งพันธุ์กล้าไม้ผล เมล็ดพันธุ์ผัก พระราชทาน จากศูนย์เรียนรู้ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

14 มกราคม 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกตรวจสภาพความเสียหายอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

14 มกราคม 2565

previous arrow
next arrow
Slider

รวมจดหมายข่าว CPM2

คลังสื่อ

E-BOOK