หน้าแรก

กิจกรรมและผลงาน สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม

21 ตุลาคม 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

21 ตุลาคม 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมทีมบริหาร ครั้งที่ 6/2564

21 ตุลาคม 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประเมินรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ในระยะการทำงาน 1 ปี ผ่าน video conference ระบบ zoom

19 ตุลาคม 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference

19 ตุลาคม 2564

สพป. ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมถวายโรงทานเนื่องในวันคลายวันเกิดของหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม ณ วัดเฉลิมพระเกียรติฯ(วัดป่าห้วยกุ่ม)

19 ตุลาคม 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในการเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 (COVID – 19)

19 ตุลาคม 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

15 ตุลาคม 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2

9 ตุลาคม 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมิลผลการจัดการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

9 ตุลาคม 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2

9 ตุลาคม 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2

9 ตุลาคม 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน ในการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 (COVID – 19)

9 ตุลาคม 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

8 ตุลาคม 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

6 ตุลาคม 2564

previous arrow
next arrow
Slider

แผนดำเนินงานประจำปี 2564

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานแผนฯ รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับ ติดตามแผนรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2563

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ข้อมูล สถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานความพึงพอใจ เขตฯ

สรุปผลความพึงพอใจ กลุ่มนิเทศ

E-Service

E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 64

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน พ.ศ.2564

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 63

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ปี 64

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือน พ.ศ. 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 63

รายงานผลการพัฒนาทรัพยากร ปี 2563

แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางการร้องเรียน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากช่องทางต่างๆ

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการประเมิน ITA เขตพื้นที ปี 2563

รายงานผลการดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ โรงเรียนสุจริต ปี 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารงานบุคคล

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ

จัดซื้อ – จัดจ้าง

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รวมจดหมายข่าว CPM2

คลังสื่อ

E-BOOK

ข่าวส่วนกลาง

ข่าวการศึกษา