เอกสารรายการตรวจสอบ (checklist) การพิจารณาให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล

https://web2.chaiyaphum2.go.th/wp-content/uploads/2021/03/เอกสารรายการตรวจสอบ-checklist-การพิจารณาให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล.pdf