ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

การขึ้นบัญชีผู้สอบแขางขันได้ การณีการนำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไป๘ึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้บัญชีอื่นฯ