ประกาศ เกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

1.องค์ประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลง ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน กรรมการประเมิน และวิธีการประเมินศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.แนวทางและวิธีการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นของผู้สมัครฯ

3.องค์ประกอบตัวชี้วัด และค่าน้ำหนักคะแนนการประเมิน ฯ