สรุปผลการนำเสนอการฝึกประสบการณ์ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานสรุปผลการนำเสนอการฝึกประสบการณ์ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ราย นางสาวสุพรรณี ศรีโท นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าฝึกประสบการณ์ ณ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต โดยมี นางสรินทรา ประยงค์เพชร ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมคณะ เข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะ