สพป.ชัยภูมิ เขต2 ประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประธานคณะกรรมการ นายมนตรี แก้วกำมา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายสังเวียน ทองงาม กรรมการและเลขานุการ และนางสาวขนิษฐา ฐานสมบัติ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 โดยมี นายไพวัลย์ คงโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี เป็นผู้รับการประะเมินในครั้งนี้ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ประเมินผลการปฎิบัติงานตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่กำหนด