สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 โดยมี นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ เป็นรองประธานการประชุมฯ และนางสาวจุฬาลักษณ์ ภูปัญญา และนางสาวศิริขวัญ มีชัย ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้ มีคณะกรรมการฯ เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด