สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อแสดงจุดยืนในการต่อต้านการคอรัปชั่น และการนำเสนอผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้บุคลากรได้รับทราบข้อมูลและนำผลในปีที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงการทำงานให้มีความโปร่งใสสุจริตมากยิ่งขึ้น ในการนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้มีการลงนาม MOU ในการแสดงความโปร่งใสสุจริต โดยมีผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมลงนามแสดงจุดยืนในครั้งนี้ โดยมีบุคลากรเป็นสักขีพยาน ในการนี้ นายชัยณรงค์ บรรลังเดช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ บรรยายและชี้แจงการกรอกข้อมูลแบบสอบถาม IIT ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม