ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นวิทยากรร่วมเสวนาออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM ร่วมกับสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นวิทยากรร่วมเสวนาออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM ร่วมกับสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เนื่องในวันสหกรณ์นักเรียน หัวข้อ สหกรณ์นักเรียนกับการพัฒนาสมรรถนะเด็กไทยในยุคการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ร่วมเสวนานำแนวทางการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ในโรงเรียนไปปรับใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้มีคุณลักษณะทีทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Face book สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2