ตรวจประเมินผลงานโรงเรียนรับตราบ้านวิทย์น้อย

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานโรงเรียนในสังกัด เพื่อรับตราพระราชทาน
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมสารีบท สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นางสาวจุฬาลักษณ์ ภูปัญญา ศึกษานิเทศก์ ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network ; LN) ตามโครงการฯ ชี้แจงแนวทางการประเมิน โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยคณะศึกษานิเทศก์ และคณะครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ทั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จะได้นำส่งผลการประเมินไปยัง สพฐ. และข้อค้นพบมาพัฒนาการดำเนินงาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ของโรงเรียนในสังกัด ต่อไป