ประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียวผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสารีบท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ เป็นรองประธานการประชุม นางสาวจุฬาลักษณ์ ภูปัญญา และนางสาวศิริขวัญ มีชัย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้มีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ที่มีบริบทการจัดการศึกษาที่แตกต่างกัน