อบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายเชษฐา พลธรรมผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมิลผลการจัดการศึกษา เยี่ยมวิทยากร ในการอบรม“หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ในวันที่ 2 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference ด้วยโปรแกรม Zoom โดยมี นางเทียนทอง ประทีปเมือง และนางสาวณัฏฐ์ฎาพร บัวสระ ผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้มีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษาพิเศษร่วมบรรยายด้วย