สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมการคัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายวิจิตร นารอง รอง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2564 เพื่อคัดเลือกครูที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้อุทิศตนให้กับการศึกษา พัฒนาให้เด็กได้มีวิชาความรู้และเป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม โดยมีนายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสรินทรา ประยงค์เพชร กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสารีบท