สพป.ชัยภูมิ ๒ ทำชุดกิจกรรม นักสื่อความหมายรักษ์พงไพร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒โดยนายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ ๒ มอบหมายให้นายกฤษฏาวัฒน์ ฉัตรรักษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทำชุดกิจกรรม นักสื่อความหมายรักษ์พงไพร เพื่อนำไปพัฒนาครูวิทยากรรักษ์พงไพร ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้การขยายผลโครงการ “ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้านหนองกุง อำเภอภูเขียว โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม