สพป.ชัยภูมิ เขต 2 คัดเลือกผลงานการประกวดสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์) “ภายใต้หัวข้อคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต”

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นประธานการคัดเลือกผลงานการประกวดสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์) “ภายใต้หัวข้อคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต”โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ โดยมีนางศุภลักษณ์ นานไป ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่ม(ICT) ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมคัดเลือกผลงานสื่อภาพยนตร์เพื่อเผยแพร่ในช่องทางสื่อสำนักงานเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุมสารีบท