สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรมการศึกษาดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้จาก “ครูผู้สอน”เป็น“Coach”

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการอบรมการศึกษาดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้จาก “ครูผู้สอน”เป็น“Coach” ในปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมการอบรมโปรแกรมเพศวิถีศึกษา โดยการจัดการอบรมแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoomให้กับสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 262 โรงเรียน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนให้มีความรู้พร้อมรับมือในการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา – 2019 (COVID – 19) ระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2564 โดยมีนางสุพัตรา อุตรนคร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและนางกิติมา สมวงษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม