สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเข้าสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 2022 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 25 กันยายน 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเข้าสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 2022 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Meet ณ ห้องประชุมสารีบท สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางสาวดรุณี อาจปรุ นางสาวกานต์กนิษฐ์ พรมไพร ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะวิทยากรจากโรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง ได้แก่ นางศิริพร มุทาพร นางสาวสุพัตรา สิทธิสมาน และนายนันทปรีชา พาสนุก ผู้เข้าร่วมประชุม คือ ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 135 คน