สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นายชัยยุทธ เคยชัยภูมิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน นายไพรทูล กูดซ้าย กรรมการและเลขานุการ นางสาวขนิษฐา ฐานสมบัติ ผู้ช่วยเลขานุการ ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 โดยมี นางปรียาภรณ์ แดงเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงสว่างรับการประเมิน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่กำหนด ทั้งนี้ ได้รับการต้อนรับจาก นายอาณัติ ราชโสม ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครู โรงเรียนแดงสว่างอย่างดียิ่ง