สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือ จิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 2

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือ จิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 2 โดยมี นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 40 คน ซึ่งกำหนดอบรมระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนเนรมิตศึกษา ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป