สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปยัง สพฐ.ต่อไป